Dispute System Design DSD

Podstawowe pojęcia

Co to jest Dispute System Design (DSD)?

To skuteczny system rozwiązywania sporów / zarządzania sporami w organizacji. To proces:

 • identyfikowania,
 • projektowania,
 • wdrażania,
 • oceny skuteczności,

sposobów rozwiązywania konfliktów w firmie.

Aby system ten był rzeczywiście skuteczny musi zostać dokładnie przemyślany, zaplanowany i skonstruowany. Najważniejsze jest jednak to by był zaprojektowany pod potrzeby danej organizacji. Niestety standardowe / zunifikowane systemy nie zawsze sprawdzają się przy specyfice poszczególnych firm.

 

Model trzech kroków:

I. Przystępując do tworzenia systemu rozwiązywania sporów należy najpierw przeanalizować status quo:

 1. Zdiagnozować objawy sporu
 2. Sprecyzować rodzaje sporów
 3. Zidentyfikować osoby / komórki / działy zaangażowane w konflikty
 4. Poznać aktualne sposoby rozwiązywania sporów

 

II. Potem należy:

 1. Zaplanować właściwy schemat rozwiązywania sporów
 2. Przygotować nowe procedury
 3. Zaangażować w przygotowania reprezentantów głównych interesariuszy, by na etapie przygotowań zapewnić sobie ich zrozumienie i przychylność
 4. Pozyskać aprobatę decydentów
 5. Oszacować korzyści z wprowadzenia nowych rozwiązań (tu minimalizacja kosztów; mniej inwazyjne podejście; mniejsza rotacja zasobów)

 

III. Wreszcie trzeba wdrożyć system poprzez:

 1. Umiejętne „sprzedanie korzyści” wszystkim użytkownikom
 2. Pilną obserwację i zbieranie wniosków
 3. Wprowadzanie poprawek / ulepszeń na bieżąco

 

Co ciekawe w niektórych organizacjach po wprowadzeniu Dispute System Design (DSD)  odnotowano wzrost ilości sporów. Nie oznacza to jednak wadliwości samego systemu czy też niepowodzenia procesu wdrożeniowego. Może to być bowiem świadectwem pozytywnych zmian, tu konstruktywnego podejścia do konfliktów. Skoro pracownicy dostrzegają korzyści płynące z wprowadzenia nowych rozwiązań, widzą sens podnoszenia pewnych kwestii, dyskutowania z przedstawicielami innych, wreszcie wspólnego rozwiązywania trudnych zagadnień. Stają się bardziej zaangażowani, rośnie ich motywacja czy satysfakcja z pracy, zacieśniają się relacje.

Słowem prawidłowe wdrożenie przystosowanego do danej firmy systemu DSD może przynieść korzyści nie tylko w obszarze rozwiązywnaia sporów czy zarządzania nimi, ale też w innych sferach (tu np. atmosfera w miejscu pracy, skuteczna komunikacja pomiędzy pracownikami, relacje z partnerami handlowymi).

 

What is Dispute System Design?

 

 

Dodaj komentarz