umowa, długopis i kalkulator leżące na stole

Contingency contracts / umowy warunkowe

Negocjacje w biznesie, Umowy

Contingency contracts

można przetłumaczyć jako umowy warunkowe.

Są to kontrakty, w których pewne elementy pozostają nierozstrzygnięte, dopóki w przyszłości nie zajdzie jakiś warunek. Jest to znakomite narzędzie do zarządzania ryzykiem. Poprzez dodanie do umowy zapisów odnośnie nagród i kar w oparciu o zaistniałe w przyszłości wyniki, można uchronić  obie strony przed ryzykiem.

Contingency contracts mają wiele zalet:

  • Eliminują potrzebę zawarcia sztywnego porozumienia. Pozwalają stronom uzgodnić wspólne ustalenia pomimo różnic.
  • Sprawiają, że zobowiązania „same się egzekwują”. Eliminują konieczność renegocjowania.
  • Redukują sytuacje, kiedy strony spotykają się w sądzie w wyniku sporu powstałego na skutek sporu wywołanego zmianami jakie przyniesie przyszłość.

Przykładem może tu być:

1.Umowa sprzedaży gruntu.

Jeśli dzisiaj ziemia o statusie działki rolnej warta jest np. 100 000 Pln, to w chwili gdy uda się zmienić status na działkę budowlaną wartość ziemi wzrośnie. Można zatem zawrzeć w kontrakcie zapis, że cena działki to 100 000 Pln, ale w przypadku zmiany statusu na budowlany w ciągu najbliższych 6 lat, kupiec będzie zobowiązany dopłacić sprzedającemu kolejne 60 000 Pln.

2. Umowa dot. remontu domu

Właściciele domu mogą zaproponować wykonawcy następujące zapisy:

  • 5% premii za zakończenie prac przed terminem wskazanym w kontrakcie

ale też

  • 5% kary za wszelkie opóźnienia.

Umowy warunkowe są powszechne w fuzjach i przejęciach, projektach budowlanych i kontraktach sportowych.

Dodaj komentarz