Rodzaje mediacji

Rodzaje mediacji

Mediacje

 

Zapytani o rodzaje mediacji zazwyczaj odpowiadamy, że znamy mediacje cywilne, gospodarcze, karne, rodzinne, itd. Jednak podział mediacji jest dużo bardziej złożony. dziś wpis pt. Rodzaje mediacji

Rodzaje mediacji

Zapytani o rodzaj mediacji zazwyczaj odpowiadamy, że znamy mediacje cywilne, gospodarcze, karne, rodzinne, itd.

Jednak najprościej jest sklasyfikować mediacje biorąc pod uwagę różne aspekty, np.:

 1. aspekt prawny

 2. model prowadzenia mediacji

 3. tryb komunikacji

 4. sposób zainicjowania procesu mediacyjnego

 

re.1.

Biorąc pod uwagę klasyfikację prawną mamy następujące rodzaje mediacji:

 • cywilne – wszystkie spory, do których zastosowanie ma KC i które mogą być przedmiotem sprawy w Sądzie Cywilnym. Są to na przykład spory między klientem a firmą, roszczenia o zapłatę, itd.
 • gospodarcze – to spory, które mogą być przedmiotem sprawy w Sądzie Gospodarczym, czyli konflikty pomiędzy podmiotami gospodarczymi wynikające np. z niewłaściwego wykonywania zobowiązań wynikających z umowy czy nieuczciwej konkurencji.
 • społeczne – mediacje dotyczące konfliktów pomiędzy różnymi grupami społecznymi np. spory sąsiedzkie, konflikty pomiędzy mieszkańcami, a instytucją publiczną, itp.
 • karne – to mediacje pomiędzy podejrzanym (oskarżonym) a pokrzywdzonym, które dopuszcza kodeks postępowania karnego
 • pracownicze – to konflikty, które trafiłyby do Sądu Pracy. Dotyczą rzecz jasna spraw pracowniczych / kadrowych.
 • rodzinne – konflikty, które byłyby przedmiotem sporu w Sądzie Rodzinnym. Są to typowe spory dotyczące rozwodów, alimentów, ustalenia kontaktów z dzieckiem, itp.
 • rówieśnicze/szkolne – to metoda rozwiązywania konfliktów wśród dzieci i młodzieży na terenie szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub resocjalizacyjnej.
 • transgraniczne – procesy mediacyjne dot. sprawach międzynarodowych i międzykulturowych. Najprostszym przykładem jest mediacja gdzie dwie strony sporu mieszkają w różnych krajach lub posługują się różnymi językami.

 

re.2.

Patrząc na model prowadzenia mediacji możemy wyróżnić:

 • facylitatywne (klasyczne) – rola mediatora w tego typu procesach ogranicza się do zapewnienia klientom przestrzeni do rozmów i wspomagania stron w dążeniu do uzyskania obopólnie  satysfakcjonującego rozwiązania.
 • ewaluatywne (ocenne) – tu rola mediatora wykracza poza ramy klasycznych mediacji. Tutaj mediator może pomagać w wypracowaniu rozwiązania, poprzez ocenę proponowanych przez strony idei czy sugerując wręcz pewne rozwiązania.
 • transformatywne – procesy mediacyjne nie nakierowane na  rozwiązanie konkretnego sporu a bardziej na zmianę charakteru relacji wynikających z konfliktu.

 

re.3.

Wychodząc od strony komunikacji możemy wyróżnić:

 • bezpośrednie,  czyli spotkanie stron w obecności mediatora.
 • pośrednie stosowane wtedy gdy strony nie są gotowe na spotkanie. Wówczas klienci spotykają się indywidualnie z mediatorem, a ów mediator przekazuje im wzajemnie propozycje rozwiązań. Wypracowanie porozumienia i zawarcie ugody bez bezpośredniego kontaktu jest możliwe.
 • mediacje za pomocą nowoczesnych technik komunikacji (e-mediacje) – mediować można również przez telefon, za pomocą maila czy przy użyciu nowoczesnych narzędzi jak platformy pozwalające na organizację wideokonferencji / wirtualnych spotkań.

 

re.4.

Biorąc pod uwagę kto jest inicjatorem mediacji, możemy je podzielić na:

 • sądowe – tu strony zostają skierowane do mediacji przez sędziego.
 • pozasądowe (prywatne, komercyjne) gdzie strony znajdują mediatora i wykorzystują jego pomoc, zanim sprawa trafi do sądu.

 

Może Cię zainteresować:

negocjacje vs mediacje – podobieństwa i różnice

 

 

 

Dodaj komentarz