Mediacje vs postępowanie sądowe

Mediacje vs postępowanie sądowe

Mediacje

 

MEDIACJE to jedna z metod alternatywnego / pozasądowego rozwiązywania sporów. Dziś kilka słów w temacie: “Mediacje vs postępowanie sądowe”

 

Mediacje versus postępowanie sądowe

 

MEDIACJE mają cały szereg przewag nad procesem sądowym:

    1. KOSZTY
    2. CZAS
    3. POUFNOŚĆ
    4. BRAK FORMALIZMU
    5. ROZWIĄZANIE zamiast rozstrzygnięcia

 

re.1.

KOSZTY mediacji sądowych (tu sąd kieruje strony do mediatora) są ściśle ustalone. Jeśli tzw. WPS (Wartość Przedmiotu Sporu) jest znana, to koszt postępowania mediacyjnego wynosi 1% WPS, ale nie więcej niż 2 000 Pln. Jeśli nie mamy wartości przedmiou sporu, wówczas za proces mediacyjny płacimy max 450 Pln (pierwsze spotkanie kosztuje 150 Pln a trzy kolejne to koszt 100 Pln). Strony dzielą koszty mediacji po połowie.

Dodatkowym koszt, który może się pojawić, to koszt przygotowania Ugody. Zwykle przygotowanie takiego dokumentu w kancelarii prawnej wynosi nie więcej niż kilkaset złotych.

Zatem całościowe koszty związane z mediacją zakończoną porozumienie i zwieńczoną Ugodą, nie przekroczą 1 000 Pln.

Koszty prowadzenia postępowania w sądzie są nieporównywalnie wyższe. Zazwyczaj strony muszą opłacać swoich reprezentantów prawnych (adwokatów). Prawnik za przygotowanie pisma procesowego bierze kilkaset złotych. Przynajmniej tyle samo o ile nie  więcej, kosztuje każda wizyta reprezentanta prawnego w sądzie. Biorąc pod uwagę, że sprawy ciągną się latami, pełne koszty obsługi prawnej jednej strony (tu rozumiane  tylko jako przygotowanie dokumentacji i wizyty w sądzie) sięgają zazwyczaj kilku a nawet kilkunastu tysięcy złotych.

 

re.2.

CZAS jest ogromną wartością. Długotrwałe procesy sądowe to ogromny wysiłek emocjonalny. Stres związany z postępowaniem sądowym (powtarzające się wizyty w sądzie, zeznania, spotkania z adwokatami, konieczność uzupełniania dokumentacji, itd) ma niebagatelny wpływ na psychikę i samopoczucie wszystkich zaangażowanych.

Jednak pamiętajmy, że mediacje to nie tylko sprawy rodzinne, karne czy pracownicze. Mediacje mogą służyć znalezieniu porozumienia w sporze gospodarczym W przypadku tego typu spraw, czas zdaje się jeszcze ważniejszy. Często, w wyniku konfliktu przestaje działać lub ogranicza swoje dotychczasowe działanie cała firma. Biznes, który wcześniej przynosił zyski, teraz generuje straty. Szybkość rozwiązania, jaką niesie za sobą mediacja, w takiej sytuacji jest nie do przecenienia.

 

re.3.

POUFNOŚĆ to jedna z pięciu podstawowych zasad mediacji. Wszystkich zaangażowanych w mediacje obowiązuje zasada poufności. Tylko strony mogą zwolnić mediatora z konieczności zachowania w tajemnicy kwestii omawianych podczas spotkań mediacyjnych.

Pełna poufność pozwala skonfliktowanym stronom na oszczędzenie sobie tzw. “obrzucania się błotem” czy “wylewania pomyj” przy uczestnikach procesu sądowego. W mediacjach strony mogą ograniczyć liczbę słuchaczy do jednej tylko osoby, a mianowicie mediatora. Przy sprawach gospodarczych wydaje się to jeszcze bardziej istotne. Otóż czasem właściciele biznesów chcą zachować w tajemnicy pewne informacje (np. przychody, kwestie rozliczeń pomiędzy partnerami, czy kwestie podatkowe). Obawiają się, że ich ujawnienie (które może być konieczne w ramach przesłuchania w sądzie), będzie miało negatywny wpływ na ich firmę.

 

re.4.

BRAK FORMALIZMU to cecha odróżniająca proces mediacyjny od sądowego. Zazwyczaj zwykli obywatele / uczestnicy sporu, w sądzie czują się nieco skrępowani. Cały ten formalizm (budynek, sale sądowe, stroje sędziów, sposób odzywania się) oczywiście pomaga zbudować autorytet i powagę sądu. Jednak działa onieśmielająco na uczestników procesu.

Zupełnie inaczej wygląda spotkanie z mediatorem. Po pierwsze nie odbywa się w budynku sądu, ale w jakimś mniej formalnym miejscu. Po drugie zarówno strony jak i mediatora nie obowiązują specjalne stroje czy formy komunikacji. Uczestnicy mediacji sami mogą ustalić jak będzie przebiegało spotkanie i uregulować w jaki sposób będą się komunikować.

Mediacja ma dać stronom tzw. przestrzeń do komunikacji i zapewnić warunki sprzyjające dialogowi, czyli de facto możliwość do spokojnej rozmowy.

 

re.5.

ROZWIĄZANIE zamiast rozstrzygnięcia to już ostatnia ale też bardzo ważna  przewaga mediacji wobec procesów sądowych. W sądzie strony otrzymują od sędziego tzw. rozstrzygnięcie. Jest ono wiążące i obowiązujące, mimo że może się zdarzyć ich nie zadowala żadnej ze stron uczestniczących w sporze.

Podczas mediacji natomiast, strony same wypracowują rozwiązanie, które jest rezultatem rozmów i uzgodnień obu stron i zostanie przez wszystkich zaakceptowane. Istotnym tu jest fakt, że  jeśli strony na drodze mediacji osiągną porozumienie, to wówsczas Ugoda zatwierdzona przez sąd, będzie mieć klauzulę wykonalności, czyli będzie tak samo wiążąca jak wyrok sądowy.

 

Może Cię zainteresować:

etapy mediacji

 

 

 

Dodaj komentarz