Single -Text Negotiation

Podstawowe pojęcia

Single Text Negotiation (STN) można przetłumaczyć jako negocjowanie jednostronne.

Jest to forma mediacji w sytuacjach mocno spolaryzowanych sporów, wykorzystująca facylitatora (mediatora, lidera projektu)  oraz jeden wstępny projekt umowy. Facylitator musi być bezstronny i cieszyć się zaufaniem przeciwstawnych stron.  Przedstawia on pierwotny dokument obu stronom, cierpliwie wysłuchuje ich uwag, jest otwarty na krytykę, analizuje zebrane materiały i poszukuje optymalnych rozwiązań. Wreszcie opracowuje wersję finalną, odzwierciedlającą najlepsze zapisy i rozwiązania dostosowane do danej sytuacji i zabezpieczające interesy wszystkich zaangażowanych stron. Uczestnicy konfliktu i mediator dopracowują tekst, który jest swego rodzaju „umową zastępczą” i stanowi podstawę do ostatecznie ratyfikowanego porozumienia.

Niewątpliwą zaletą tego modelu jest skupienie stron na wspólnym interesie, a nie na poszczególnych stanowiskach oraz unikanie sytuacji, w której wzajemna niechęć reprezentantów stron negocjujących mogłaby odbić się niekorzystnie na wyniku rozmów. Innymi słowy, STN pomaga stronom odsunąć  uwagę od wzajemnych uczuć czy relacji na rzecz przesunięcia jej do obszarów czysto biznesowych, takich jak kolektywne wypracowywanie rozwiązań, wspólna odpowiedzialność i korzyści merytoryczne.

Negocjowanie przy użyciu jednego tekstu (STN) jest szczególnie przydatne w przypadku bardziej złożonych procesów z udziałem wielu zainteresowanych stron.


Dodaj komentarz