Mediacje

Mediacje

Mediacje

należą do alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów.

Pod pojęciem alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR Alternative Dispute Resolution), zwanych też czasem polubownymi metodami rozwiązywania sporów, kryją się możliwości rozwiązania sporu na drodze innej niż sądowa. Obok mediacji do najpopularniejszych metod rozwiązywania sporów należą negocjacje i arbitraż.
Metody te w porównaniu do procedury sądowej, charakteryzują się dużo wyższą elastycznością i swobodą stron w zakresie kształtowania procedury postępowania.

W Europie Zachodniej i w USA znakomita większość konfliktów, zarówno cywilnych jak i gospodarczych jest rozwiązywana na drodze mediacji. Według statystyk tylko ok 20% sporów europejskich rozstrzygane jest na drodze sądowej. W Stanach Zjednoczonych ten odsetek jest jeszcze niższy. Potyczka  w sądzie jest bowiem nie tylko o wiele bardziej skomplikowanym procesem, ale też co nie jest bez znaczenia, kosztuje znacznie więcej i trwa nieporównywalnie dłużej.

W Polsce najbardziej popularnymi sposobami rozstrzygania sporów poza sądem są arbitraż oraz mediacja.

Mediacja w sprawach cywilnych została wprowadzona do polskiego prawa w 2005 r. Regulują ją przede wszystkim przepisy art. 1831-18315 Ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego. Cały czas jednak liczba ugód zawieranych na skutek postępowania mediacyjnego jest znikoma. Wynik oscyluje wokół 1 %.

Obecnie Resort Gospodarki pracuje nad założeniami ustawy dot. wspierania polubownych metod rozwiązywania sporów. W przyszłości ma zostać nałożony obowiązek informowania w pozwie czy strony podjęły próbę mediacji lub innej pozasądowej metody rozwiązania sporu.

Sąd prawdopodobnie przed przystąpieniem do merytorycznego rozpoznania sprawy, będzie miał obowiązek sprawdzenia, czy sprawa ma szanse na rozstrzygnięcie w ramach polubownego rozwiązania. Ponadto sąd będzie musiał poinformować zaangażowane strony o możliwości ugodowego załatwienia sporu. Po stronie sądu będzie też leżeć próba nakłonienia stron do postępowania mediacyjnego.

Istotą mediacji jest znalezienie, przy pomocy mediatora,  satysfakcjonującego dla wszystkich zaangażowanych stron rozwiązania.

Podstawowe cechy mediacji:

-> bezstronność i neutralność mediatora

-> poufność postępowania

-> dobrowolność (na mediację muszą zgodzić się wszystkie strony biorące w niej udział)

-> autonomia stron (strony same decydują o sposobie rozwiązania sporu)

-> szybkość postępowania (w porównaniu do procedur sądowych)

-> niskie koszty (w porównaniu do procedur w sądzie)

Mediator winien:

  • ułatwiać stronom osiągnięcie porozumienia,
  • pomagać w wypracowaniu satysfakcjonującego rozwiązania,
  • pomóc doprowadzić do zawarcia ugody.

Nie ma on kompetencji decyzyjnych a jego rola ma charakter wspierający.

https://mojafirma.infor.pl/przedsiebiorca-w-sadzie/mediacja/701985,Beda-zmiany-w-przepisach-o-mediacji.html?fbclid=IwAR3ruPM7_ZLs_1qWSHYOx2z66yNCQ09VOfyt7d38tc3hXJy1l9-fwK6WlRg

rękaw męskiej koszuli wystający spod marynarki

Mediacje menadżerskie

Mediacje menadżerskie Jest całe mnóstwo stylów zarządzania, ale z grubsza można je podzielić na dwa nurty: twardy i miękki. Mają one bezpośrednie przełożenie na tryb rozwiązywania konfliktów w organizacji. Opcja […]

0 komentarzy

Rodzaje mediacji

Rodzaje mediacji   Zapytani o rodzaj mediacji zazwyczaj odpowiadamy, że znamy mediacje cywilne, gospodarcze, karne, rodzinne, itd. Jednak najprościej jest sklasyfikować mediacje biorąc pod uwagę różne aspekty, np.: aspekt prawny […]

0 komentarzy

Etapy mediacji

Etapy mediacji Jako że mediacje mają bardzo nieformalny charakter, niektórzy postrzegają je jako niezobowiązującą rozmowę mediatora i zwaśnionych stron. Mediacja mimo całego swojego braku formalizmu jest jednak procesem ukierunkowanym na […]

0 komentarzy

NEGOCJACJE vs MEDIACJE – podobieństwa i różnice

  PODOBIEŃSTWA Poufność Zarówno mediacje jak i negocjacje są poufne. Jednak zasada poufności jest w przypadku mediacji bardziej restrykcyjna. Wszyscy uczestnicy procesu mediacyjnego muszą zachować w tajemnicy wszelkie informacje jakie […]

0 komentarzy

Mediacje vs postępowanie sądowe

Mediacje versus postępowanie sądowe MEDIACJE to jedna z metod alternatywnego / pozasądowego rozwiązywania sporów. MEDIACJE mają cały szereg przewag nad procesem sądowym: KOSZTY CZAS POUFNOŚĆ BRAK FORMALIZMU ROZWIĄZANIE zamiast rozstrzygnięcia […]

0 komentarzy

Rozwiązywanie konfliktów w rodzinie

Niektórzy twierdzą, iż negocjacje w rodzinie są  trudniejsze od negocjowania z obcymi ludźmi, bo w nich zawsze występują emocje. Rzecz jasna emocjonalne podejście do negocjowania może pojawić się także podczas […]

0 komentarzy

Mediator w negocjacjach

Mediacje to ustrukturyzowany proces, w który jest angażowana strona trzecia, po to by rozwiązać konflikt pomiędzy negocjującymi partnerami. Mediator musi być absolutnie bezstronny i niezaangażowany emocjonalnie w sprawę. Musi także […]

0 komentarzy

Benjamin Franklin negocjatorem

Umiejętności negocjacyjne przydają się absolutnie wszystkim. Jednak trudno sobie wyobrazić polityka dużego formatu, który nie potrafiłby negocjować/pertraktować. Dziś kilka słów o jednym z byłych prezydentów USA: “Benjamin Franklin negocjatorem” Benjamin […]

0 komentarzy

Dodaj komentarz