Mediacje

Podstawowe pojęcia

Mediacje

należą do alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów.

Pod pojęciem alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR Alternative Dispute Resolution), zwanych też czasem polubownymi metodami rozwiązywania sporów, kryją się możliwości rozwiązania sporu na drodze innej niż sądowa. Obok mediacji do najpopularniejszych metod rozwiązywania sporów należą negocjacje i arbitraż.
Metody te w porównaniu do procedury sądowej, charakteryzują się dużo wyższą elastycznością i swobodą stron w zakresie kształtowania procedury postępowania.

W Europie Zachodniej i w USA znakomita większość konfliktów, zarówno cywilnych jak i gospodarczych jest rozwiązywana na drodze mediacji. Według statystyk tylko ok 20% sporów europejskich rozstrzygane jest na drodze sądowej. W Stanach Zjednoczonych ten odsetek jest jeszcze niższy. Potyczka  w sądzie jest bowiem nie tylko o wiele bardziej skomplikowanym procesem, ale też co nie jest bez znaczenia, kosztuje znacznie więcej i trwa nieporównywalnie dłużej.

W Polsce najbardziej popularnymi sposobami rozstrzygania sporów poza sądem są arbitraż oraz mediacja.

Mediacja w sprawach cywilnych została wprowadzona do polskiego prawa w 2005 r. Regulują ją przede wszystkim przepisy art. 1831-18315 Ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego. Cały czas jednak liczba ugód zawieranych na skutek postępowania mediacyjnego jest znikoma. Wynik oscyluje wokół 1 %.

Obecnie Resort Gospodarki pracuje nad założeniami ustawy dot. wspierania polubownych metod rozwiązywania sporów. W przyszłości ma zostać nałożony obowiązek informowania w pozwie czy strony podjęły próbę mediacji lub innej pozasądowej metody rozwiązania sporu.

Sąd prawdopodobnie przed przystąpieniem do merytorycznego rozpoznania sprawy, będzie miał obowiązek sprawdzenia, czy sprawa ma szanse na rozstrzygnięcie w ramach polubownego rozwiązania. Ponadto sąd będzie musiał poinformować zaangażowane strony o możliwości ugodowego załatwienia sporu. Po stronie sądu będzie też leżeć próba nakłonienia stron do postępowania mediacyjnego.

 

Istotą mediacji jest znalezienie, przy pomocy mediatora,  satysfakcjonującego dla wszystkich zaangażowanych stron rozwiązania.

 

Podstawowe cechy mediacji:

-> bezstronność i neutralność mediatora

-> poufność postępowania

-> dobrowolność (na mediację muszą zgodzić się wszystkie strony biorące w niej udział)

-> autonomia stron (strony same decydują o sposobie rozwiązania sporu)

-> szybkość postępowania (w porównaniu do procedur sądowych)

-> niskie koszty (w porównaniu do procedur w sądzie)

 

Mediator winien:

  • ułatwiać stronom osiągnięcie porozumienia,
  • pomagać w wypracowaniu satysfakcjonującego rozwiązania,
  • pomóc doprowadzić do zawarcia ugody.

Nie ma on kompetencji decyzyjnych a jego rola ma charakter wspierający.

 

 

 

https://mojafirma.infor.pl/przedsiebiorca-w-sadzie/mediacja/701985,Beda-zmiany-w-przepisach-o-mediacji.html?fbclid=IwAR3ruPM7_ZLs_1qWSHYOx2z66yNCQ09VOfyt7d38tc3hXJy1l9-fwK6WlRg

 

Dodaj komentarz